Ordenadores nes aules


Dixe siempre que los ordenadores en les aules nun favorecen l'aprendizaxe nin l'orde na clase, esto ye, la dedicación de los escolinos al trabayu. Pero como lo de "les nueves teconoloxíes" son "divines palabres" y como tol mundu cree nos dioses y na maxa, pues nun hai na que facer. Pero equí tienen un testu en catalán (una carta na Vanguardia) onde se nos diz lo que nun facía falta poner en práctica pa sabelo. Lléanlo, si quieren tener los güeyos abiertos. Si son xente de fe, polo contrariu, nun pierdan el tiempu: llámemenme "facha" o "cádaval" y yá ta. (La carta, por ciertu, del domingu 5 de xunu de 2011.)

Ordinadors a les aules

Molts centres de Catalunya están finalitzant el primer any en què tots els alumnes de Ir i 2n d'ESO tenen un ordinador amb connexió a internet per treballar a classe la majoria de les matéries. Es el denominat programa eduCATlxl. S'ha detectat que molts alumnes en lloc d'estar treballant les matéries sovint es connecten a internet per enviar-se missatges i correus electrónics, per anar a webs de jocs i per con­sultar pàgines que no tenen res a veure amb els estudis.

El professorat diu que es molt difícil atendré les consultes deis alumnes i, a la vegada, vigilar la resta. Que la temptació de distreure's és molt forta. Algúns pares han detectat que els seus fills i filles passen gran part del temps mirant sèries de dibuixos a l'ordinador. Bastants alumnes han demanat poder tenir un llibre de paper perquè diuen que els és més fàcil estudiar en un llibre que en la petita pantalla de l'ordinador.

Es evident que el departament d'Ensenyament hauria de fer una avaluació externa dels resultats del programa eduCATlxl abans d'aprovar la seva continuitat sense introduir les millores pertinents. Els 20 milions d'euros que rebrà Catalunya per continuar la digitalització de l'ensenyament el proper curs s'haurien d'apron­tar millor.

ANTONIO JIMENO
Acdó per la Millora del'Ensenyament Secundan (AMES)

No hay comentarios: